skip to Main Content

Sångsällskapets Nio Sångares Lyra utdelas i början av december. Den första gick 2015 till Sven Wessman. Britta Rödland Backlund erhöll den 2016. 2017 går Lyran till Sofia Ahlin Schwanbom.

Utmärkelsen delas ut som erkänsla för viktig kulturell insats inom musikområdet till av NS utsedd värdig person. Utmärkelsen består av en ljushållare i glas med pristagarens namn och NS-lyran ingraverade, fritt inträde för två personer på Sällskapets framtida konserter, stående inbjudan till Sällskapets julfest och ett inramat diplom med motivering till utmärkelsen.

Lyran skall ses som ett stort erkännande av en kulturell insats från ett sällskap med högt musikkulturellt patos. Den är ämnad att uppmärksamma kanske mindre uppenbara men ändå väsentliga och ofta oegennyttiga insatser och gärningar inom det musikkulturella området.

Inför höstterminen nominerar sångarna presumtiva pristagare till den kommitté som sedan utser vinnaren.

Lyran 2015 tilldelas Sven Wessman

En livsgärning, fullständigt vigd åt musiken, som har satt välljudande spår i både det lokala och nationella musiklivet. En kör- och sångpedagoggärning som lett in många ungdomar på sångarbanan, både i kollektiv och individuell bemärkelse. Ett entreprenörskap, med en tidigt inledd karriär i notförläggarbranschen, som än idag blomstrar. Och nu i snart sagt eget majestät, trots, och till viss del också tack vare, den accelererande tekniska utvecklingen i både musikalisk och förlagsteknisk mening. En stor insats i det tysta för det hörbara!

Lyran 2016 tilldelas Britta Backlund Rødland

En sångpedagog med ett genuint intresse för stämsång. Både i mindre och större grupper. Hon har i snart 25 år hörts och verkat på ön.

Brittas sångarengagemang har sedan 2012 tagit sig uttryck i Gotlands Gosskör. Att entusiasmera och skola unga människor för körsång känns allt angelägnare. Det gynnar en god utveckling av sångröster i allmänhet och ger därigenom ett underlag för föryngring och kontinuitet i körlivet i synnerhet. Här kanske främst i manskörerna. Vi konstaterar därför tacksamt att hon breddar vår rekryteringsbas med unga och redan tidigt rutinerade killar som, om de vill, vi gärna tar hand om och fortsätter att utveckla.

Sångsällskapet NS vill uppmärksamma Brittas insatser för öns körliv genom att tilldela henne Sällskapets symbol Lyran som tecken på erkänsla och respekt.

Lyran 2017 tilldelas Sofia Ahlin Schwanbom

Sofia verkar sedan många år som regissör, teaterpedagog, koreograf med mera främst i Gotlands musikalkompani. Hon har där gett ungdomar chansen att arbeta med och framträda inom sång, musik och teater. Att tidigt få möjlighet att tillsammans skapa och agera är viktigt och utvecklande. Flera av dem har sedan gått vidare inom teater, musikteater och opera. Genom sina uppsättningar av musikaler tillsammans med bland annat Gotlandsmusiken och Länsteatern gläder hennes verksamhet också i hög grad den gotländska publiken.

Sångsällskapet NS vill uppmärksamma Sofias insatser genom att tilldela henne Sällskapets Lyra som symbol för erkänsla och respekt.

Back To Top